TAUTOS HIMNAS
Dr. Vincas Kudirka

Lietuva, tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme!
Iš praeities tavo sūnūs
Te stiprybę semia.
Tegul tavo vaikai eina
Vien takais dorybės
Tegul dirba tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.
Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumus prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi,
Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

POPULIARIAUSIŲ DAINŲ  RINKINYS IŠ AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SKAUTŲ  DAINYNO

LIETUVA BRANGI
žodžiai Maironio muz. J. Naujalio

Lietuva brangi, mano tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai!
Graži tu savo dangaus mėlyne,
Brangi, nes daugel vargų patyrei.
Kaip puikūs slėniai sriaunios Dubysos,
Kalnai, lyg rūtoms, miškais žaliuoja;
O po tuos kalnus sesutės visos
Graudžiai malonias dainas dainuoja.
Ten susimąstęs tamsus Nevėžis,
Kaip juosta juosia žaliąsias pievas;
Banguoja vagą giliai išrėžęs,
Jo gilią mintį težino Dievas.
Kaip linksma sodžiui, kai vyturėlis
Jaukiai pragysta, aukštai iškilęs;
Ar saul÷ leidžias, ar vakarėlis
Ramumą neša, saldžiai nutilęs.
Graži, tu mano, brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai!
Ne veltui bočiai tave taip gynė,
Ne veltui dainiai plačiai išgyrė!
 

SKAUTŲ  HIMNAS
Žodžiai V.Bražėno

Budėkime sesės ir broliai skautybėj
Kad skleistųs rūta ir balta lelija
Aukščiausiąjam garbę, Tėvynei gerovę
Ir artimui džiaugsmą buities kelyje

Mes mylime gražųjį Dievo pasaulį
Su paukščiais mes mokame saulei dainuot
Prieš skautišką vėliavą įžodį davę
Žygiuojame tėvisškei laimės ieškot

Širdy amžinoji jaunystė težydi
O veidus tepuošia skaidri šypsena
Budėkime sesės ir broliai skautybėj
Kad džiaugtųsi laisve brangi Lietuva
 

MŪSŲ  VYČIAI  KAI  IŠEINA

Mūsų vyčiai kai išeina
Ir užtraukia smagią dainą
Skamba miškas ir kalnai
Žengia Lietuvos vaikai

Už idėjas mūs skautybės
Ir už meilę mūs Tėvynės
Jei tik dirbsime kantriai
Džiaugsis tėviškės laukai

Mūsų pareigos padėti
Artimui ir jį mylėti
Viską Lietuvai aukot
Dėl jos mirti nebijot

Mūs draugovė kai pareina
Ir užtraukia smagią dainą
Lenkia gėlės galveles
O mergelės širdeles

 

ANT KALNO GLUOSNYS

Ant kalno gluosnys ,
Pakalnėj šulnys.
Ten stovėjo mergužėlė
Pati sau viena.
Jojo bernelis
Žirgelio girdyt.
Sustok, palauk, mergužėle,
Duok žirgui vandens.
Negaliu stovėt,
Su tavim kalbėt,
Šalta rasa, o aš basa–
Nušals kojelės.
 

LAUŽAI LIEPSNOJA
Žodžiai V. Bražėno muzika S. Kairio

(1958 m. 5-sios Tautinės stovyklos daina)

Laužai liepsnoja vakaruos
Pietuose, šiaurėj ir rytuos,
Nuo jų lietuviška daina
Aplėks pasaulį keldama

Tad aukim skautiška, lietuviška dvasia,
Žygiui ruoškimės su šypsniu ir daina,
Kurt laužų prie Baltijos,
Tarp girių Lietuvos

Įžiebę Vilniaus kalvose
Skautybės ugnį širdyse,
Vis nešam vėliavą aukštai
Nors ir toli gimti namai

Tad aukim…

Nei vandenynai nei kalnai
Negal atskirti mūs ilgai,
Nuo skautų laukiančių miškų,
Tėvų sodybų ir laukų

Tad aukim…

 Partizanų daina

DAR NESULAUKĘS LAISVOS TĖVYNĖS

Dar nesulaukęs laisvos Tėvynės
Narsus karžygi ko užsnūdai
Nuo priešo kulkos užgeso akys
Kovos draugus tu palikai

Ir kai padėjo ant kietos gatvės
Aplinkui Tavęs kraujo klanai
Ir neatėjo nei motinėlė
Neio Tavo broliai
Narsūs kariai

O kai paėmė nuo kietos gatvės
Tai neparuošė  grabui lentos
Ir palaidojo į Nemunėlį
Nes pagailėjo žemės juodos

Dar nesulaukęs laisvos Tėvynės
Narsus karžygi ko užsnūdai
Nuo priešo kulkos užgeso akys
Kovos draugus tu palikai

ANT KALNO KARKLAI

Ant kalno karklai siūbavo, ] 3 k.
Pakalnėj vanduo liūliavo
Liūliavo, liūliavo. ] 3×2 k.
Tenai vaikščiojo mergelė, ] 2 k.
Ten vaikščiojo mergužėlė
Balta, graži lelijėlė
Lelija, lelija. ] 3×2 k.
Štai ir atjojo bernelis, ] 2 k.
Štai ir atjojo bernužėlis
Baltas, gražus dobilėlis
Dobilas, dobilas. ] 3×2 k.
Mergele mano jaunoji, ] 3 k.
Kur šią naktelę nakvojai?
Nakvojai, nakvojai. ] 3×2 k.
Aukštoj tėvelio klėtelėj, ] 3 k.
Margoj močiutės lovelėj,
Lovelėj, lovelėj. ] 3×2 k.

ANT KALNO KLEVELIS

Ant kalno klevelis stovėjo,
Klevelio lapeliai mirgėjo. ] 2 k.
Klevelio lapeliai mirgėjo,
Brolis ant žirgelio sėdėjo.
Brolis ant žirgelio sėdėjo,
Su jauna mergele kalbėjo.
Sau jauna mergele kalbėjo,
Rudenėlį vesti žadėjo.
Rudenėlį vesti žadėjo,
O pats į karužę išjojo.

ANT KALNO MŪRAI

Ant kalno mūrai — joja lietuviai! ] 2 k.
Joja, joja lietuvaičiai,
Neša, neša vainikaitį,
Vainiką rūtų, vainiką rūtų! ] 2 k.
Štai ir prijojo uošvės dvarelį:
– Kelkis, kelkis, mergužėle,
Balta, graži lelijėle,
Žirgelių girdyt, žirgelių girdyt!
Dar nesikelsiu, dar ne dienelė!
Man močiutė taip įsakė
Su berneliais nekalbėti –
Močiutės klausau, širdelės klausau.

AR AŠ TAU, SESE, NESAKIAU

Ar aš tau, sese, nesakiau,
Ar aš žodelio netariau?
Nušluok kiemelį subatoj, ]
Atjos bernelis nedėlioj! ] 2×2 k.
Atjojo pulkas– septyni,
O jų tarnaičiai devyni;
Atjoja šelmis bernelis,
Kiek jis iškados padarys!
Pririšo žirgą prie tvoros,
Prie lelijėlės geltonos,
Pamuistė žirgas galvelę,
Išlaužė uosio tvorelę.
Bėgau per kiemą tekina,
Pas motinėlę verkdama,
Oi, motinėlę, kas daryt,
Kaip reiks rūtą atgaivint?
Palaistyk rūtą vakarais,
O lelijėlę tik rytais;
Prigys rūtelė iš šaknų,
O lelijėlė iš laiškų!

ATSKREND SAKALĖLIS

Atskrend sakalėlis
Per žalią girelę,
Atmušė sparnelius ]
Į sausą eglelę. ] 2×2 k.
Pažiurėk mergele
Į sausą eglelę,
Kai pradės žaliuoti,
Tai tu būsi mano.
Sausoji eglelė
Žaliuoti pradėjo;
– Kur gi tas bernelis,
Kurs mane mylėjo?
Ar už jūrių marių,
Ar už vandenėlių,
Ar kitas mergeles
Mylėti pradėjo?
Nei už jūrių marių,
Nei už vandenėlių,
Tik kitas mergeles
Mylėti pradėjo! . . .

AUGO GIRIOJ ĄŽUOLĖLIS

Augo girioj ąžuolėlis ] 3 k.
Pas tėvelį sūnaitėlis. ] 2 k.
Rūpinosi tėvužėlis,
Kad jo mažas sūnaitėlis.
Nesirūpink, tėvužėli,
Užaugs tavo sūnaitėlis.
Užaugs tavo sūnaitėlis,
Bus Lietuvos kareivėlis.
Man nereikia kareivėlio,
Man tik reikia artojėlio!
Nenešiojęs mundierėlio,
Nebus geras artojėlis.

AUGO SODE KLEVELIS

Augo sode klevelis,
Augo sode žaliasis,
Po tuo klevu, po žaliuoju ]
Gul bernelis jaunasai. ] 2 x2 k.
Nepapūski vėjeli,
Nepapūski šiaurusai,
Nepajudink klevo šakų,
Nepabudink bernelio!
Ir papūtė vėjelis,
Ir papūtė šiaurusai,
Pajudino klevo šakas.
Pabudino bernelį.
Kelkis, kelkis, berneli,
Kelkis, kelkis jaunasai,
Laikas joti į karužę
Ginti laisvę Lietuvos!

BALNOKIT, BROLIAI, ŽIRGUS

Balnokit, broliai, žirgus,
Balnokit, broliai, žirgus,
Balnokit, broliai, žirgus, ]
Reiks karan joti. ] 2×2 k
Paduok, sesule, kardą ] 3 k.
Reiks priešą kirsti ] 2×2 k
O jeigu aš negrįšiu,
Žirgelis parneš.
Ant mano smėqlio kapo
Berželis žaliuos.
O tam žaliam beržely
Gegutė kukuos.
O toj raiboj gegutėj
Širdelė plazdės.
O toj mažoj širdelėj
Dainelė skambės.
O toj skambioj dainelėj
Visa Lietuva.
O toj visoj Lietuvoj
Lietuviai dainuos . . .

BALTOS BURĖS PLAZDA

Baltos burės plazda,
Bangos duokit kelią!
Pasakyk, kur plaukti,
Jūra motinėle.
Ramta dry lia lia lia
Ramta dry lia lia lia
Pasakyk, kur plaukti,
Jūra motinėle.
Mėlyni takeliai,
Mėlynos papievės,
O kurio pasukti,
Žino vienas Dievas.
Ramta dry lia. . .
Mano laivas naujas,
Ąžuolinės sienos.
Viesulai sukaukia,
Kai aš plaukiu vienas.
Ramta dry lia . . .
Baltos burės plazda,
Bangos, duokit kelią!
Neškit mane jauną,
Neškit mano dalią.
Ramta dry lia . . .

BIJŪNĖLIS ŽALIAS

Bijūnėlis žalias,
Bijūnėlis gražus.
Bijūnėlio žali lapai,
Raudoni žiedeliai. ] 2×2 k. Bijūnėlį
lenkiau,
Gražų žiedą skyniau.
Gražiais žiedais bijūnėlio
Galvelę dabinau.
öjau per kiemelį,
Pro vyšnių sodelį.
Ir sutikau bernužėlį
Vyšnelių sodely.
Bernužėlis jaunas,
Bernužėlis gražus,
Bernužėlio, kaip bijūno –
Raudoni veideliai.
Ėjau per dvarelį,
Pro rūtų darželį,
Ir sutikau mergužėlę
Rūtelių daržely.
Mergužėlė jauna,
Mergužėlė graži,
Kaip radastos žiedužėliai
Mergelės veideliai.

DAUG DAUG DAINELIŲ

Daug daug dainelių, mieloji sese,
Tau padainuoti senai žadu.
Tiktai ne šiandien, tiktai ne šičia, ] 2k.
Toli nuo savo gimtų namų. ] 2x2k.
Eik šen, sesute, duok baltą ranką,
Pakelk, mieloji, melsvas akis.
Aš tau priminsiu tėvynę brangią,
Priminsiu tylias, ramias naktis.
Kartu užaugom, kartu pražydom,
Senoj bakūžėj, sodžiaus gale.
Tu jaunas dienas praleidai vėju,
Kaip rūta dygus buvai žalia.
Tave motulė dainų išmokė,
Supinti dailiai gelsvas kasas.
Mane tėvelis žagre išmokė
Derlingoj žemėj versti vagas.
O kai sugrįšim į tėviškėlę,
Mes išdainuosim visas dainas,
Tiktai ne šiandien, tiktai ne šičia,
Toli nuo savo gimtų namų.

DU BROLIUKAI KUNIGAI

Du broliukai kunigai,
Du broliukai urėdai.
Tik aš viena vargo dieną ] 2 K.
Grėbiau lankoj šienelį. ] 2×2 K.
Man šienelį begrėbiant,
Kirtimėlį bekertant
Ir nulūžo grėblelis,
Naujo grėblio kotelis.
Bėgsiu greitai tekina
Pas brolelį urėdą:
–Mesk, brolelį rašyti,
Imk grėblelį taisyti!
–Mesk, brolelį rašyti,
Imk grėblelį taisyti
Kyla juodas debesėlis,
Sulis lankoj šienelį.
Nei aš mesiu rašyti,
Nei aš mesiu skaityti:
Tekyl’ juodas debesėlis,
Telelyj’ lankoj šienelį.

EISIM, BROLELIAI  NAMO  

Esim broleliai, namo namo,
Jaunieji broleliai, namo namo.
Rasim tėvelį belaukiantį,
Rankoje dirželį belaikantį.
Eisim, seselės, namo namo,
Jaunosios seselės, namo namo.
Rasim močiutę belaukiančią,
Rankoje rykštelę belaikančią. . .

GIEDU DAINELĘ

Giedu dainelę, savo giesmelę
Apie rūpesčius, vargelius.
Lietuvos krašto, ne tiek iš rašto
Giedu senųjų žodelius.
Kalnai ant kalnų, o ant tų kalnų
Kalnai ir maži kalneliai! ] 2 k.
Tenai Lietuva per amžius buvo,
Kaip sako mūsų seneliai. ] 2 k.
Ten miškai snaudė, ten meškas gaudė
Kasdien lietuviai iš seno;
Ūžė, braškėjo medžiai nuo vėjo
Ten, kur lietuviai gyveno.
Ant piliakalnių, ant smėliakalnių
Ąžuolai šventi kerojo. ] 2 k.
Ir tie dievaičiai, kuriuos žemaičiai,
Kuriuos lietuviai turėjo. ] 2 k.

GRAŽIŲ DAINELIŲ

Gražių dainelių daug girdėjau
Tyliuoju vakaro laiku. ] 2×2 k.
Bet kai į tolį jas lydėjau,
Nebuvo liūdna nei klaiku. ] 2×2 k.
Tik vieną dainą vakarinę
Širdis pamilo taip karštai
Ir neberimsta, kai aušrinę
Užmerkia brėkšdami rytai.
Gaili ji buvo, kaip gegutės
Graudingos raudos tylumoj;
Graži, kaip čiulbėsiai lakštutės
Žaliam sodely sutemoj.
Aidužiai blaškėsi ir gaudė,
Ir žemė klausės jos maldos.
Ir vakarai, slaptai nuraudę
Taip nežėrjo niekados!
Jai kelią nušvietė aušrinė
Švelnučiais aukso spinduliais;
Sesutės žvaigždės susipynę,
Lydėjo dainą pašaliais.

KAI AŠ TURĖJAU

Kai aš turėjau kaime mergelę,
ėjau lankyti kas vakarėlį –
Oi lylia lylia, oi lylia lylia
ėjau lankyti kas vakarėlį.
Kai aš nuėjau, ilgai stovėjau,
Prikelt mergelės aš negalėjau –
Oi.
Mergele mano, ko tu tylėjai,
Gal įsileidus kitą turėjai?
Oi. . .
Nei įsileidus kitą turėjau,
Pavargus buvau miego norėjau –
Oi. . .

KAS SUBATOS VAKARĖLĮ

Kas subatos vakarėlį, oi oi oi!
Pyniau rūtų vainikėlį,
Oi oi oi oi oi oi oi! ] 2×2 k.
Nusipynus vainikėlį oi oi oi !
Užsidėau ant galvelės. .
Užsidėus ant galvelės
Ėau vaikščiot su berneliu. . .
Ir pakilo šiaurys vėjas
Ir nupūtė vainikėlį. . .
Ir nupūtė vainikėlį
Į gilųjį Duonojėlį. . .
Anoj pusėj Nemunėlio
Stovi pulkas bernužėlių. . .
Iš to pulko atsirado,
Už vainiką galvą deda. . .
Vainikėlis plaukte plaukia,
Bernužėlis šaukte šaukia. . .
Vainikėlis ant krantelio,
Bernužėlis ant dugnelio. . .

LEISKIT Į TĖVYNĘ

Leiskit į tėvynę,
Leikit pas savus!
Ten pradžiugs krūtinė, ]
Atgaivins jausmus! ] 2×2 k.
Pirm negu aušrelė
Skaisti užtekės,
Ten mano dainelė
Linksmai suskambės.
Čia jausmai man žūva,
Kalinė širdis:
Leiskit į Lietuvą,
Akys ten nušvis!
Kai medžių ūžimas
Giedančiam pritars,
Šventas įkvėpimas
Dainą man sutvers.
Svetima padangė
Nemaloni, ne!
Tėviškėlę brangią
Vis regiu sapne.
Nemuną dabina.
Puikesni žiedai,
Širdį ten ramina
Meilesni balsai.

PALINKO LIEPA

Palinko liepa šalia kelio,
Pravirko motina sena:
Sūneli, Tėvynė tave šaukia,
Ir vėl bus laisva Lietuva. ] 2×2 k.
O jeigu teks man iškeliauti
Iš šios žemelės mylimos,
Mergaite, tu manęs neliūdėki.
Aš vėl sugrįšiu pas tave. ] 2 k.
O jeigu žūsiu už Tėvynę
Nuo priešo budelio rankos;
Mergaite, ir mirdamas kartosiu:
Myliu Tėvynę ir tave. ] 2 k.
Laukais pavasaris jau eina,
Lakštutė čiulba vakarais,
Mergaite, papuošk kareivio kapą
Baltais akacijų žiedais. ] 2 k.
Geltona, žalia ir raudona –
Tai mūs trispalvė vėliava;
Kovokim už Tėvynę, broliai,
Ir vėl bus laisva Lietuva! ] 2 k.

MAŽAM KAMBARĖLY

Mažam kambarėly ]
Ugnelę kuriu, ] 2×3 k.
Girdžiu kaip motulė
Kalba su kariu: ] 4×2 k.
Kalnus tu praėjai,
Upes perbridai;
Pasakyk, sūneli,
Mirti ar bijai?
Kalnus aš praėjau,
Upes perbridau
Oi, neklausk, motule –
Mirti aš bijau.
Kas man iš tos laimės
Ir iš tos garbės,
Jei aš vienas džiaugsiuos,
O šimtai — liudės?..
Mažas kauburėlis
Po žaliais beržais…
Verkia motinėlė
Tyliai vakarais

MES LIETUVOS KAREIVĖLIAI

Mes Lietuvos kareivėliai
Niekad nedejuojam
Visad jauni, visad linksmi
Daineles dainuojam
Marš, marš, kareivėli,
Marš į kovą dobilėli
Į priešą pirmyn
Pirmyn, pirmyn, pirmyn… ] 2x2k.
Lietus lyja, darganuoja
Ar giedra dienelė?
Visad jauni, visad linksmi
Skamba mums dainelė.
Marš, marš, kareivėli. . .
Marš į kovą dobilėli
Į priešą pirmyn,
Pirmyn, pirmyn, pirmyn. . .
Kas nenori laukų arti
Ar tėvų klausyti,
Tegul eina į kolchozą
Vargo pamatyti. . .
Marš, marš, kareivėli. . .
Marš į kovą dobilėli
Į priešą pirmyn,
Pirmyn, pirmyn, pirmyn. . .

NEIŠEIK, NEIŠEIK TU
IŠ SODŽIAUS

Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus,
Nepaliki žilvyčių vienų!
Be taves vakarai bus nuobodūs, ]
Be tavęs nebus sodžiuje dainų. ] 2×2 k.
Tavo tėvo aplūžęs namelis,
Liks našlaitis apleistas visų.
Vyšnių sodai gegužy pabalę
Vien ilgėsis tavųjų dainų.
Neišeik, dar palauk čia prie kelio,
Parymoki tyliais vakarais!
Čia kuždės tau švelnučiai lapeliai
Gal ir laimė per lauką ateis.
Jau vėlu, jau naktis, lapai krenta,
Jau užgeso ugnis židinių.
Akmenėliai upelyje kalba:–
Per vėlai, per vėlai atėjai. . .

OI KO NUSIŽVENGEI

Oi ko nusižvengei,
Bėrasai žirgeli?
Ko dairais aplinkui ]
Į dulkėtą kelią? ] 2×2 k.
Tas kelias į Vilnių,
Gedimino pilį,
Ten kur mūsų broliai
Žūsta už t÷vynę.
O kai aš užaugsiu,
Tai narsiai kariausiu,
Gedimino pily,
Trispalvę iškelsiu.
Gedimino pily,
Trispalvę iškelsiu,
Ir prie Aušros Vartų
Karštai pasimelsiu.
Ir prie Aušros Vartų,
Karštai pasimelsiu,
Senesiems tėveliams,
Žemai nusilenksiu.
Dieve visagali,
Saugok mūsų šalį,
Tėvą ir močiutę
Ir mažą sesutę.

OI NEVERK. MOTINĖLE
žodžiai Maironio

Oi neverk, motinėle, kad jaunas sūnus
Eis ginti brangiosios tėvynės;
Kad pavirtęs, kaip ąžuolas girių puikus ]
Lauks teismo dienos paskutinės. ] 2×2 k.
Tad nelaužyk sau rankų, kaip beržo šakas
Kad laužo užrūstintas vėjas;
Tau dar liko sūnų, kas tėvynę praras,
Antros neišmels apgailėjęs.
Ten už upių plačių žiba mūsų pulkai
Jie mylimą Lietuvą gina;
Kam nusviro galva, tam dangaus angelai
Vainiką iš deimantų pina.
Saulė leidos raudona ant Vilniaus kapų,
Kai duobę kareiviai ten kasė,
Ir paguldė daug brolių greta milžinų,
O Viešpats jų priglaudė dvasią.

OI ŽIBA ŽIBURĖLIS

Oi žiba žiburėlis,
Kaip aukso liktorėlis.
Ten stovėjo sena močiutė,
Ant dvarelio išėjus. ] 2×2 k.
Ant dvarelio išėjus,
Vartelius atsikėlus,
Klausinėjo jauną dukrelę,
Ar su suvisam  parėjo.
Ne su suvisam, močiutę,
Ne su suvisam, širdele,
Aš parėjau pas motinėlę
Rūtelių vainikėlio.
Oi sakal, sakalali,
Tu puikus paukštužėli,
Tu lakioji po žalias girias,
Parnešk man vainikėlį.

SUK SUK RATELĮ

Suk, suk ratelį, suk į vieną pusę ] 3 k.
Pasakyk, mergele, ar tu mano būsi?]2x2k
Nesuksiu ratelio nei į vieną pusę
Nemanyk, berneli, kad aš tavo būsiu.
Ne savo žirgeliu pas mane atjojai,
Ne savo žiedelį man padovanojai
Brolelio žirgeliu pas mane atjojai,
Seselės žiedelį man padovanojai.

PASVARSCYK, ANCELA

Pasvarcyk, ancela,
Cykiai plūkiodama,
Pamįslyk, mergela,
Už many eidama. ] 2×2 k.
Ar tu moki verpcie?
Ar tu moki auscie?
Ar moki, mergela,
Kalny rugius piaucie?
Vai neklausk, berneli,
Ar aš moku darbo,
Tiktai pasiklauskie
Ar eisiu už tavy.
Pasvarscyk, ancela,
Cykiai plūkiodama,
Pamįslyk, mergela,
Taip atsakydama.
Nei aš pijokėlis,
Nei aš laidokėlis
Tėvelio sūnelis,
Žemės artojėlis.
Moku laukų arcie,
Moku šienų piaucie,
Moku ir mergelą
Prie širdies priglauscie.

SAULUTĖ TEKĖJO

Saulutė tekėjo,
Lapeliai mirgėjo,
O du broliai, brolužėliai
Žirgelį balnojo. ] 2×2 k.
Žirgelį balnojo,
Su žirgu kalbėjo:
–Oi žirgeli, juodbėrėli,
Josim pas mergelę!
Per laukelį jojau,
Laukelis dundėjo,
Kai užkliudžiau akmenėlį -
Ugnelė žerėjo.

SĖDŽIU UŽ STALELIO

Sėdžiu už stalelio,
Žiūriu pro langelį:
Čiūčiuoja, liūliuoja
Ant marių laivelis. ] 2×2 k.
O tame laively
Mergelė sėdėjo,
Jūrelių putelėm
Sau burnelę prausė.
Jūrelių putelėm
Sau burnelę prausė,
Žuvelių šukelėm
Galvelę šukavo.
Žuvelių šukelėm
Galvelę šukavo,
Skandino žiedelį
Į marių dugnelį.
Plauki sau, žiedeli,
Tolimon šalelėn,
Tolimon šalelėn,
Kur mano bernelis.

SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ

Siuntė mane motinėlė ] 3 k.
Į jūrelę vandenėlio. ] 2×2 k.
Man besemiant vandenėlį,
Ir atplaukė juod’s laivelis.
Tam laively, tam juodajam,
Sėdi jaunas bernužėlis.
Sėsk, mergele, į laivelį,
Aš perkelsiu per jūreles.
Dievas davė man protelį,
Kad nesėdau į laivelį.

SĖDŽIU UŽ STALELIO

Sėdžiu už stalelio,
Žiūriu pro langelį:
Čiūčiuoja, liūliuoja
Ant marių laivelis. ] 2×2 k.
O tame laively
Mergelė sėdėjo,
Jūrelių putelėm
Sau burnelę prausė.
Jūrelių putelėm
Sau burnelę prausė,
Žuvelių šukelėm
Galvelę šukavo.
Žuvelių šukelėm
Galvelę šukavo,
Skandino žiedelį
Į marių dugnelį.
Plauki sau, žiedeli,
Tolimon šalelėn,
Tolimon šalelėn,
Kur mano bernelis.

STOVIU AŠ PARIMUS

Stoviu aš parimus prie rūtų darželio,
Kai paspaudęs ranka, tyliai išėjai.
Ašarom sidabro verkė rūtos žalios,
Skendo ūkanose Lietuvos laukai.] 2×2 k.
Kas paklaus, kodėl man ašaros taip byra,
Kas man ravint rūtą „Padėk Diev“ sakys?
Kas akys manosios atras lino žiedą,
Kas, o kas, okas gi — nerami širdis.
Tankiai varsto šeivos, stakl÷s ąžuolin÷s,
Klojas lino drob÷s taip švelniai, dailiai.
Rankšluostin įausiu „Lietuva T÷vyne“,
Tu didvyrių žem÷, mes tavo vaikai.
Kada mūs’ žemel÷ bus nuo kraujo soti,
Tada tu sugrįši miško takeliu.
Atnešiu vandens tau moliniam ąsoty,
Duosiu nusišluostyt rankšluosčiu linų.

ŠĖRIAU ŠĖRIAU SAU ŽIRGELĮ

Šėriau šėriau sau žirgelį
Per trejus metelius ] 2×2 k.
Ne tiek šėriau, kiek norėjau,
Kad jis gražus būtų. ] 2×2 k.
Kai aš josiu pas mergelę,
Kad pašokinėtų.
Visos kaimo mergužėlės
Į mane žiūrėtų.
Ar jūs žiurit, ar nežiūrit
Aš jūsų nebūsiu.
Išsirinksiu sau mergelę
Dvylikos metelių.
Kad aš ją turėčiau
Šėnavot mokėčiau.
Šilko rūbais parėdyčiau,
Vyneliu girdyčiau,
Ant ąžuolo žali lapai -
Tai mano rūbeliai.
Ant lapelių gaili rasa -
Tai mano vynelis.

ŠĖRIAU ŽIRGELĮ
PER SAVAITĖLĘ

Šėriau žirgelį per savaitėlę,
Kai atėjo subatėlė
Savo bėrą žirgelį
Pasibalnojau. ] 3×2 k.
Oi žirge, žirge, žirgeli mano,
Ar nuneši mane jauną
Per pusantros valandėlės
Šimtą mylių?
Nunešt nunešiu, parnešt parnešiu.
Jei pašersi avižėlėm
Pagirdysi vandenėliu,
Tai nunešiu.
O kai aš jojau per uošvės dvarą,
Čiulba ulba paukštužėliai
Žaliam vyšnių sodely,
Tai gražiai gieda.

TAU, SESUTE, PUIKIOS GĖLĖS

Tau, sesute, puikios gėlės,
O man– kardas prie šalies.
Tau akis plaus ašarėlės,
Man gaisrai kelius nušvies. ] 2 x2 k.
Tau rymoti, manęs laukti;
Man – kovoti mirtinai.
Gal sulauksi manęs jauno,
Jei neslėgs šalti kapai.
O jei žūsiu už Tėvynę
Brangią žemę Lietuvos,
Tai žvaigždutė vakarinė
Pas mane tave atves.
Ant smėlėto mano kapo,
Prisodinki daug gėlių.
O kad jos gražiai žydėtų,
Palaistyk vandenėliu.

ŽALIAS ĄŽUOLĖLI

–Žalias ąžuolėli,
Kodėl nešakotas,
Jaunas bernužėli,
Kodėl neženotas? ] 2×2 k.
–Kam man būt šakotam,
Kad šiaurus vėjelis,
Kam man būt ženotam –
Nėr meilios mergelės.
Oi tėvel tėveli,
Tėveli senasai,
Ženyk mane jauną
Nors šį rudenėlį.
Ateina naktelė,
Nėr su kuo gulėti,
Ateina dienelė,
Nėr su kuo kalbėti.
Tu turi klėtelę
Turi kur gulėti
Tu turi motulę
Yr su kuo kalbėti

————————————

Skautų šūkiai

Ak, vija pinavija,
Lai gyvuoja Seserija
Ir Brolija!
Čyru – vyru, džium – džium – džium,
Tai labai patiko mum!
Tiku – taku, tiku – taku,
Klausom÷s, ką ses÷ sako!
Ka – ka – ryko, ka – ka – ryko,
Mums tikrai labai patiko!
Ramta drylia oi lylia,
Stovykl÷l÷ mūs žalia!
Triokšt – patriokšt, tara – rai,
Kaip gražu, kaip gerai!
Gir – gir – gir, gar – gar – gar,
Mes norim dar – dar – dar!
Čyru – vyru, čiru – vyru,
Valio broliai, valio vyrai!
Oi tai buvo, tai nutiko,
Mums tikrai labai patiko!
Dzimdzi – drimzi, šakar – makar,
Tai gražiai dainavot vakar!
Kybur – vybur ant tvoros,
Mūsų ses÷s jums paplos!
Dainos skrenda per girias,
Gal jos Lietuvą suras!
Ranka rankon mes kartu,
Žengiam skautišku keliu!
Mūsų sesių širdyje,
Tegul žydi skautija!
Broliai — dideli vilkai,
Tai patiko mums labai!
Pipirai, pipirai,
Bravo vyrai!
Broliai mūsų – dideli vilkai
Pasirodė puikiai ir labai gražiai!
O tai buvo, tai nutiko,
Sesė brolį susitiko!
Bendras darbas ir skautybė,
Geležinė lietuvybė! ;
Gero vėjo, gero vėjo,
Jums labai gerai praėjo!
Tinklas, burės ir laivai,
Pasirodėte gražiai!
Ai – ai – ai, kaip gražiai,
Bar – bar – bar, norim dar!

——————————

GIESMĖS

GUL ŠIANDIENĄ

Gul šiandieną jau ant šieno
Atpirkėjas žmonijos.
Šiam karaliui visagaliui
Nėr vietelės tinkamos.
Piemenėliai, paskubėkit,
Dovanas jam savo dėkit,
Kaip pasaulio Viešpačiui. ] 3×2 k.
Į menkutį jo tvartutį
Ir mes draug skubėkime.
Tam karaliui savo valią
Visą širdį dėsime:
Visa mes jam paaukosim
Ir su angelais giedosim
Garbė Jam aukštybėse.
Gul šiandieną jau ant šieno
Karalaitis iš dangaus,
Sutvėrėjas, Atpirkėjas
Nusikaltusio žmogaus.
Vargšų luoma jis pamėgo,
Piemenėliai todėl bėgo
Pirmi Jo pasveikinti.

MARIJA, MARIJA
žodž. Maironio
muz. Č. Sasnausko

Marija, Marija,
Skaisčiausia Lelija,
Tu švieti aukštai danguje.
Palengvink vergiją,
Pagelbėk žmonijai,
Išgelbėk nuo priešo baisaus! ] 3×2 k.
Mes klystantys žmonės,
Maldaujam malonės –
Marija, maldų neatmesk!
Tarp verkiančių marių
Šių žemiškų karių,
Nupuolančius stiprink ir vesk! ] 3×2 k.
Marija, Marija,
Skaičiausia lelija,
Dangaus Karalienė šviesi!
Užstok pas Aukščiausia
Tu žmonų menkiausią,
Nes viską pas Dievą gali!
Užstok pas Aukščiausią,
Tėvynę brangiausią,
Nes viską pas Dievą gali.

PULKIM ANT KELIŲ
Žodž.Strazdelio Muz. J. Naujalio

Pulkim ant kelių visi krikščionys,
Didžiai ištroškę Jėzaus malonės,
Su ašaromis Dievą maldaukim
Tą Mišių auką Jam atnašaukim.
Suklaupę meldžiam, Jėzau saldžiausias,
Maldas priimki mūsų karščiausias;
Mus išmokyki Dievą pažinti
Pildyt Jo valią ir Jį garbinti.
Vykdyki žemėj meilę, ramybę,
Mirusiems teiki dangaus linksmybę,
Gyviems sveikatos, metų geriausių,
Duok per tą auką Mišių švenčiausią.

SVEIKAS, JĖZAU GIMUSIS

Sveikas, Jėzau gimusis,
Šventas Dievo Kūdiki!
Brangią dieną švesdami
Užgimimo Viešpaties,
Linksminkimės ir džiaukims,
Dievui garbę duodami giedokime.] 2x2k
Kanklėmis kankliuokime,
Sutartinę traukime;
Brangią dieną . . .
Dangus mums jau artinas,
Žemėj žmonės linksminas;
Brangią dieną . . .

———————————————-

SKAUTŲ MALDOS

RYTINĖ MALDA:
Padėk, Dieve, kad šiandien būčiau
geresnis negu vakar buvau.

VAKARINĖ MALDA:
Padėk, Dieve, kad rytoj būčiau
geresnis negu šiandien buvau.

MALDA PRIEŠ VALGANT:
Viešpatie, palaimink mus ir tas dovanas, kurias
valgysime iš tavo malonės.
Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

MALDA PAVALGIUS:
Ačiū Tau, Visagalis Dieve, už tas
dovanas, Kurias valg÷me, ir už visas
mums suteiktasias gėrybes,
Kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

STOVYKLINĖ MALDA:
Gražiosios gamtos ir viso pasaulio Kūrėjau,
Dieve,
stiprink mūsų brangiosios Lietuvos skautų
dvasią,
kad mes tobulėtume šviesaus proto žiniomis,
kilnių jausmų švelnumu ir veiklios valios
tvirtumu.
Padėk mums, Visagali, semti reikalingų
jėgų iš tavęs,
kursai esi tiesos, grožio ir gėrio šaltinis,
kad nugalėdami visas kliūtis ir kasdien eidami
geryn,
gryna sąžine ir linksmu veidu, dirbtume
Tėvynės ir žmonijos naudai. Amen.

Laisvės dainos su gaidom