Bendra LSS veikla:

 Stovyklos. žygiai, minėjimai, kt. bendri renginiai.

 LSS atskirų šakų, tuntų, draugovių  veikla.

 Ryšiai ir bendri veiksmai su kitomis skautų ir visuomeninėmis  bei  valstybinėmis organizacijomis. Dalyvavimas bendruose projektuose.

 Visos šakos, tuntai ir draugovės  atsiskaito ne tik už formalią savo veiklą, bet ir už tai, kas padaryta ne sau (pgl įžodį) ir kas padaryta savo organizacijai. Pateikiama finansinė ataskaita, kuri turi būti vieša. Tai visų  LSS vienetų  ir jų vadovų garbės reikalas.