2. TRUMPA  LSS  ISTORIJA

 Nors jau nuo 1918 m. Lietuvoje pradėjo kurtis atskiri skautų vienetai, bet pirma visu Lietuvos skautų organizacija buvo sukurta tik 1922 m. įvykusiame pirmame Lietuvos skautininkų suvažiavime, kurio metu įkurta pirmoji visus Lietuvos skautus suvienyjusi organizacija – Lietuvos skautų asociacija (LSA). 1930 m. priėmus Skautų Sąjungos įstatymą visos skautų organizacijos buvo suvienytos į  Lietuvos skautų sąjungą (LSS). Prezidentas A.Smetona paskiriamas LSS šefu, o plk. J.Šarauskas – vyriausiuoju skautininku.

Prasidėjus sovietinei okupacijai 1940  m. LSS buvo panaikinta.  Vėliau LSS pradėjo  veikti  kaip Lietuvių Skautų sąjunga, turinti savo padalinius  įvairiuose pasaulio regionuose.

Lietuvos Skautų Sąjunga (LSS)  buvo atkurta 1989 m. kaip vieninga organizacija.   Atkuriamasis   Lietuvos Skautų Sąjungos   suvažiavimas   įvyko Vilniuje 1989 metų balandžio 29-30 d.  Tačiau atskirų LSS vienetų vadovai pradėjo nesutarti  ir  1992 m. suvažiavime įvyko pirmasis LSS  skilimas. Po 1995 m. įvykusio “Susivienijimo suvažiavimo” LSS skilimas įteisintas įkuriant ir įregistruojant  pradžioje tik dvi  skautų  organizacijas  Lietuvos skautiją (LS)  ir  Lietuvos skautų sąjungą (LSS). Dabar jau turime apie dešimt skirtingų skautų organizacijų – Euro-skautus, Krikščioniškus skautus, Žemaičių skautus, Akademikus skautus, Lenkų skautus (Harcerus) ir t.t. Skautų susiskaldymas regiono, tautybės, ar  užsiėmimo pagrindu  yra nepagrįstas, nes skautų principai ir pasaulėžiūra yra visiems ta pati. Susiskaldymas menkina visuomenės požiūrį į skautų judėjimą ir skautybės autoritetą. Nežiūrint  vyr.sktnk A+A Viliaus Bražėno ir generolo Kronkaičio pastangomis įkurtos visuomeninės Skautams remti draugijos, neatsiradus jai tinkamo vadovo,  pastangos skautus suvienyti nedavė jokių rezultatų. „Skautų organizacijų Apskritasis stalas“ (SAS) užsiima techniniais Jubiliejinės skautų bendros stovyklos organizavimo klausimais, bet apie organizacijų susivienyjimą atrodo ten jokios kalbos nėra. Šio susivienyjimo iniciatoriai  A+A V.Bražėnas. gen. Kronkaitis ir plk. Dudavičius ten buvo pakviesti tik vieną kartą, nes jų iniciatyva SAS vadovams matyt neaktuali. 
LSS po LS yra viena iš didesnių Lietuvos skautų organizacijų, privalanti tęsti prieškario skautų tradicijas. Laikantis  gen. R. Baden Powelio principų, LSS turėtų būti labiausiai patriotiška ir  idealistinės pasaulėžiūros organizacija, kas privalėtų reikštis ne iškilmingom kalbom, žodžiais ir šūkiais, o aktyvia  veikla skautų bendrijoje ir visuomenėje.