1. Kam reikalingas dar vienas  skautiškas tinklalapis ir kaip juo naudotis ?  

        “Skautybėje” bus atvirai nagrinėjami skautybės principai ir jų taikymas skautiškoje veikloje. Aptariama LSS organizacijos padėtis ir jos pertvarkymo klausimai skautiškų  įsipareigojimų ir statuto požiūriu. LSS renginiai, išvykos, stovyklos, jų įspūdžiai ir kiti eiliniai LSS veiklos faktai pakankamai smulkiai nušviečiami tinklalapyje http://www.skautas.lt  ir  “Skautybėje” nebus  pakartotinai aprašinėjami, nebent tektų kai ką pakomentuoti. Šiame tinklalapyje turės buti pateikti LSS pagrindiniai dokumentai: vadovybės posėdžių protokolai, Tarybos ir Pirmijos nutarimai, Pirmininkės įsakymai, LSS vienetų darbo planai ir ataskaitos, Kontrolės Komisijos ataskaitos ir Garbės Teismo nutarimai.. Uždarumas ir duomenų slaptumas paprastai tik kelia įtarimus ir bereikalingas kalbas. Kad to išvengti šie dokumentai turi būti atviri ir visiems prieinami. Tik taip galima būtų pasiekti, kad LSS veikla būtų vieša ir skaidri. Šiuo metu daug informacijos trūksta ir reikės rasti  būdų kaip ją pateikti pilnumoje, kad vėliau galėtume ją papildyti.

        “Skautybė” LSS pavyzdžiu lies svarbiausius visoms skautų organizacijoms kylančius klausimus, pabrėždama kas mus visus jungia, o ne kas skiria.  Todėl tai turėtų būti aktualu visiems Lietuvos skautams. Nevengiama bus ir kritikos, bet ji bus taikoma ne konkretiems asmenims, o pasireiškiančioms žalingoms tendencijoms skautų veikloje ir jų priežastims. Tuo bus siekiama ne kurios nors organizacijos ar vieneto veiklą nuvertinti ar išpeikti, o pasitaikančias blogybes paviešinus siekti pašalinti.

        “Skautybėje” atidaromas diskusijų skyrius, kur užsiregistravę lankytojai galės pareikšti savo nuomonę ir pasiūlymus.   Diskusijose pageidautina pasirašyti savo vardu ir pavarde. Nemanau, kad kam nors būtų reikalo anonimiškai savo identitetą slėpti, nors tai nėra uždrausta. Redakcija, kaip ir užsiregistravę dalyviai, pateikia diskusijai savo klausimus ir diskutuotinas problemas su trumpais komentarais.

        Bus aptariami ir svarbūs visuomenės reiškinių bei mokslo faktai, literatūros ištraukos. Taip pat – aktualiausių straipsnių bei knygų nuorodos su bibliografiniais duomenimis. Subrendęs skautas turi būti gerai informuotas  apie svarbiausius visuomenėje vykstančius procesus ir reikšmingiausius mokslo pasiekimus, kad galėtų susidaryti apie tai skautybės principais pagrįstą nuomonę ir apsispręsti kaip jis turėtų tai vertinti ar reaguoti. Tam tikslui ASS praveda kas mėnesį specialius seminarus, kurių medžiaga, gal kiek sutrumpintame pavidale, “Skautybės” skaitytojams bus prieinama. Tinklalapis “Skautybė” skiriamas daugiau vadovams ir subrendusiems skautams. Jaunesni, gal būt, daugiau jiems aktualios informacijos ras kitame LSS tinklalapyje http://www.skautas.lt.

        Žemiau pateikiamos instrukcijos ir sąlygos kas ir kaip gali prisiregistruoti pastoviu  ir pilnateisiu “Skautybės” dalyviu.  Kam ir kaip suteikiama teisė įkelti į “Skautybę” LSS ar visus skautus  liečiančią informaciją.                                                                                           

                                  “Skautybės” vyr. redaktorius vyr.sktnk. Julius Šalkauskas

                 TECHNINĖS  “SKAUTYBĖS”  DISKUSIJŲ NAUDOJIMOSI  TAISYKLĖS

1. Diskusijos yra vieša informacinės erdvės vieta, todėl turite gerbti čia besilankančius ir aktyviai dalyvaujančius žmones. Skautas, reiškiantis nepagarbą kitiems diskusijų dalyviams ir redakcijai, gali būti pašalintas iš diskusijų be įspėjimo.

2. Tinklalapio redakcijos (moderatoriaus) žodis yra paskutinis ir viešai nesvarstomas. Jeigu nesutinkate su sprendimu, prašome kreiptis į redakcijos narius asmeniškai.

3. Diskusijų pagrindinė kalba – lietuvių. Diskusijose prašome rašyti taisyklinga kalba,  laikantis visų kalbos taisyklių ir vengti ne visiems suprantamų sutrumpinimų. Draudžiama rašyti sakinius vien didžiosiomis raidėmis ir naudoti įvairius pasikartojančius neesminius simbolius.

4. Tinklalapio redakcijai svarbi kiekvieno registruoto diskusijų dalyvio nuomonė, todėl jeigu turite nusiskundimų diskusijų dalyviais (taip pat ir redakcijos veiksmais), prašome susisiekti su redakcija (bet kuriuo asmeniu) ir argumentuotai paaiškinti savo nusiskundimų priežastį.

5. Diskusijose griežtai draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius, šmeižti asmenis ar organizacijas, skatinti ir propaguoti rasinę, religinę ar kitokią diskriminaciją. Redakcija neatsako už turinį diskusijose, tačiau nuolatos prižiūri, kad nebūtų pažeisti LR įstatymai ar kitos bendražmogiškos moralės normos. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Informuokite moderatorių apie netinkamus komentarus elektroniniu paštu, nurodydami motyvus. Diskusijose negalima skelbti reklaminio pobūdžio medžiagos. Pažeidęs šias taisykles, diskusijų dalyvis įspėjamas vieną kartą, jei tai nepadės, dalyvis bus pašalintas iš diskusijų.

6. Šiuo metu naują diskusijų temą gali sukurti tik moderatorius. Diskusijų temos kuriamos tik tada, kai yra aiškiai suformuluotas aktualus klausimas arba iškeltas problematiškas faktas.

7.  Prisiregistruoti ir išsakyti savo nuomonę gali bet kurios skautų organizacijos nariai, o taip pat visi, turintys konstruktyvių pasiūlymų,  kam rūpi Lietuvos ir skautybės ateitis.

Jei turite klausimų, prašome kreiptis šiais elektroninio pašto adresais:

juliussalkauskas(eta)gmail.com                    
kestas.xlab(eta)gmail.com                  
justas.arasimavicius(eta)gmail.com