1. Techninė skautiška veikla
Ji būtina kaip skautiško ugdymo techninės priemonės. Pagrindinės jų yra:
Stovyklos

Skautamokslis – techninių skautiškų gebėjimų ugdymas

Mokomieji seminarai pagal patyrimo laipsnių reikalavimus

Patyrimo laipsnių reikalavimų įsisavinimas ir egzaminai

2. Principinė skautiška veikla,

 yra tokia, kuri atitinka įžodį, įsakus ir priesakus (žiur.Saviauklos statutas), t.y. veikla ne sau, savo malonumui ir naudai ar siauriems savo organizacijos interesams.
Stovyklų darbai daugumoje atliekami sau. Stovyklavimas, žygiai – tikriau išvykos, ekskursijos yra  daugiau pramogos dalykas, nors tinkamai pravestos kiek tai prisideda prie išsilavinimo. Skautybės tradicinės formos nors dažnai išlaikomos, bet turi daugiau simbolinį, o ne įpareigojantį pobūdį. Stovyklose reikėtų daugiau skautamokslio ir sunkių pratybų,  leidžiančių išbandyti ir ugdyti savo valią ir jėgas.
     Kas padaroma gero artimui, apginant skriaudžiamą, atstatant teisingumą, paneigiant melą (tai tuo pačiu  tai būtų darbas  ir Dievui. Religinės tradicijos stovyklose baigia išnykti.
     Kas – Tėvynei ? (pav. Paminint ir pagerbiant visus žuvusius u Lietuvą. Sutvarkant jų kapus, puoselėjant kalbą ir kultūrą, mokantis partizanų ir liaudies dainų, studijuojant Lietuvos istoriją ir pažymint Lietuvai ir Skautybei svarbias datas)  Dalyvavimas minėjimuose  tai daugiau savireklama, o  ne skautiškas veiksmas.
Kuo padedam artimui? (gal pasenusiems ir ligotiems skautams, ar juos aplankome, gal jiems reikalinga pagalba?  Gal jaunieji skautai galėtų aplankyti vaikų namus, vaikų onkologinės ligoninės centrą, senelių namus? Kuo nors juos išblaškyti ar pradžiuginti.) Prieškaryje skautai pasikeisdami skaitė akliesiems knygas ir vykdė kitus gerus darbus be jokios naudos ar pramogos sau.
       Ar neturėtų į vadiją įeiti vienetų vadovai – tuntininkai,  draugininkai gal ir būrelių vadovai  bei  skiltininkai? Be to skyrių pareigas galėtų pagal statutą paskirstyti  Tarybos Pirmininkė Tarybos nariams ir už jų vykdymą reikalauti asmeninės atsakomybės.
3. Saviugdos skautiška veikla

     Liečia pirmiausia suaugusius skautus ir vienetų vadovus.  Jos tikslas yra praplečiant savo mokslinį ir filosofinį išsilavinimą siekti skautiškos pasaulėžiūros ir principų įsisavinimos veikloje. Religinės skautų tradicijos stovyklose yra nunykusios arba tapusios paviršutiniškai ir techniškai atliekama procedūra. Neesant tvirtos idealistinės pasaulėžiūros kitaip ir negali būti. Skautybės glaustai principai pateikti Saviugdos statute, Baden-Powellio raštuose  ir  St.Šalkauskio straipsnyje “Skautai ir pasaulėžiūra  (Bibliografija Nr. 7  )