3. LSS  Akademinis Skautų Sąjūdis (ASS)

 Akademinis skautų sąjūdis yra LSS šaka, kurios tikslas yra, laikantis bendrų skautybės principų, siekti pagrindinių mokslo žinių ir tautinės kultūros įsisavinimo, plėtros ir jų populiaraus skleidimo visuomenėje.  Tai turi būti panaudota  skautiškos pasaulėžiūros, tautinės kultūros ir sveiko gyvenimo būdo propagavimui.

ASS veikia per seminarus, diskusijas, spaudą, internetą ir  viešas paskaitas.

                                                                                      Projektas

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO (ASS) NARIO NUOSTATAI

2011m. vasario  21 d.

1. Asmuo, nepriklausomai ar yra kurios nors skautų organizacijos ar vieneto narys, paduoda kandidato prašymą ir nuo to laiko skaitosi LSS ASS nariu-kandidatu.

2. Kad taptų pilnateisiu LSS ASS nariu kandidatas privalo būti dalyvavęs ASS veikloje (seminaruose ir kt) ir būti studentu arba baigusiu aukštąjį mokslą

3. Pagal Baden Powellio skautybės principus turi būti tikintis į Dievą idealistas, nepriklausomai nuo priklausomybės kuriai tai religinei konfesijai.

3.1 Žinoti:

3.1.1. Lietuvos skautų sąjungos struktūrinius padalinius, jų pavaldumą ir funkcijas

3.1.2. Lietuvos skautų sąjungos vadovybę (Tarybos pirmininką, jo pavaduotojus;

Vyriausiąjį skautininką, jo pavaduotojus).

3.1.3. Skautų įstatus, saviauklos įstatą, įžodį, įskakus ir priesakus

3.1.4. Skautų istoriją

3.1.5. Lietuvos ir pasaulio skautiškas organizacijas. .

3.2 Taip pat kandidatas privalo:

3.2.1 Mokėti grafiškai pavaizduoti LSS struktūrą

3.2.2 Mokėti pagal uniformą atpažinti LSS skauto laipsnį ir priklausomybę.

4. LSS ASS nario įžodį bei pasiruošimą jam priima skautininkai. Įžodis duodamas

vyr.skautininkų, skautininkų ir vyresniųjų skautų sueigoje.

5. LSS ASS nario įžodis yra: „Brangindamas(-a) savo garbę aš pasižadu tarnauti Dievui, Tėvynei, padėti artimui, dirbti Skautybės, mokslo ir Lietuvos kultūros labui, vykdyti skautų(-čių), Statutą, įsakus ir priesakus. Būti pavyzdžiu kitiems.

                        Paruošė: LSS ASS  Tarybos pirmininkas  j.sktn  Julius Šalkauskas