1. Kas yra Lietuvos skautų sąjunga (LSS)

        1989 m. atkuriant Lietuvoje skautybę  buvo  sukurta vieninga skautų  organizacija pavadinta  kaip ir prieškario Lietuvoje Lietuvos Skautų Sąjunga (LSS). Tačiau nesutariant atskirų LSS vienetų vadovams 1992 m. LSS suvažiavime įvyko pirmasis LSS  skilimas. Po 1995 m. įvykusio “Susivienijimo suvažiavimo” LSS skilimas įteisintas įkuriant ir įregistruojant dvi skautų organizacijas  Lietuvos skautiją (LS) ir Lietuvos skautų sąjungą (LSS). LSS po LS yra viena iš didesnių skautų organizacijų, tęsianti prieškario skautų tradicijas. Sekant gen. R. Baden Powelio principais, LSS turėtų būti labiausiai patriotiška ir  idealistinės pasaulėžiūros organizacija. Jos nariai turėtų   sąžiningai ir  pasiaukojančiai vykdyti įpareigojančią LSS įstatų dalį, ir ugdyti idealistinės pasaulėžiūros, patriotinį ir visuomeniškai aktyvų jaunimą – kuo mažiau nukrypstant nuo pirminės Baden-Powellio idėjos.  Žinoma, LSS veiklos praktikoje šių tikslų vykdymas priklauso nuo LSS vadovybės pasaulėžiūros, nuostatų ir veiklos. Deja jaunimo ugdymo darbas vyksta gana silpnai, nes trūksta dirbančių su jauniausiais skautais tinkamai tam pasiruošusių vadovų. Būtina rengti atskiras aukštesnių reikalavimų stovyklas jų nariams, skirtas ruošti skautų vadovams dirbantiems su vaikais. Mūsų. t.y. kiekvieno LSS nario pirmoji pareiga yra griežtai laikytis įžodžio, įsakų, priesakų ir LSS statuto reikalavimų,  nesuderinamų su kitokiais požiūriais, nes mūsų pačių ir LSS organizacijos garbė pirmiausia nuo to priklauso.